TÍN DỤNG NGẮN HẠN FCY

Thời gian khoản vay phụ thuộc vào nhu cầu tài trợ vốn của khách hàng:
• Cho vay ngắn hạn (đến 1 năm): bổ sung vốn lưu động, tài trợ thương mai…
• Cho vay trung hạn (từ trên 1 năm đến 5 năm): tái tài trợ, cho vay hợp vốn…
• Cho vay dài hạn (từ trên 5 năm đến 7 năm): tài trợ dự án, mua bán sáp nhập, và thời gian vay đến 10 năm với cho vay đầu tư cơ sở hạ tầng…