Quyết định số 1187/QĐ NHNN về việc gia hạn thời hạn hoạt động của Ngân hàng BPCE IOM – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Aug 21 2019 10:38AM

Ngày 05/6/2019, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 1187/QĐ NHNN về việc gia hạn thời hạn hoạt động của Ngân hàng BPCE IOM – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Thống đốc NHNN quyết định gia hạn thời hạn hoạt động và sửa đổi nội dung Điều II Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 06-NH-GP ngày 12/6/1992 do Thống đốc NHNN chấp cho Ngân hàng BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR-SUCCURSALE DU VIETNAM (nay là Ngân hàng BPCE IOM – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh) như sau: “Thời hạn hoạt động của Chi nhánh là 99 năm kể từ ngày ký Quyết định này”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép 06-NH-GP ngày 12/6/1992 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR-SUCCURSALE DU VIETNAM (nay là Ngân hàng BPCE IOM – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh).