Thông báo công bố thông tin về tỷ lệ an toàn vốn tại ngày 31/12/2022

Jun 16 2023 01:56PM

Thực hiện quy định theo Thông tư 41/2016/TT-NHN về việc công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn định kỳ 6 tháng một lần, chi tiết theo tài liệu đính kèm thông báo.

READ THE PRESS RELEASE